سی شیرون خاک بختیاری

گریوستم مو سی اَور بهاری       سی شیرون خاک بختیاری

خدایا به یاد نره شیرون ایگریوم     به سی بزنه سواران ایگریوم

مو سی گُویلِ گلچین ایگریوم      به سی مردان تفنگ چین ایگریوم

مو به سی چهار لنگ و هفت لنگ ایگریوم    نشینم با دل تنگ ایگریوم

مو سی او تفنگ پنج تیر ایگریوم    به یاد کلانتران گُلگیر ایگریوم

به یاد گپون مدمولیل ایگریوم        به یاد تفنگ دو لیل ایگریوم

زفارسون تا بیدکون ایگریوم      به یاد خوانین و کدخدا یون ایگریوم

زدشت زرین تا چهار مهال ایگریوم    سی او پیایی چی رستم و زال ایگریوم

به یاد کوگ کوهسار ایگریوم      ز هجر بلبل زار ایگریوم

مو سی او شیر سنگی ایگریوم   که شیری خفته زیرش ایگریوم

گریوستم مو سی جا وارگه هامون    به سی ایل و سی سُهل صفا مون

گریوستم مو سی رو سوارون        به سی زیر بهاون و نم وبارون

گریوستم مو سی او تش و چاله     وای به گوشم نیرسه دی بنگ و گاله

گریوستم مو سی او چشمه سارون    مجال مال کنون و تیف بارون

گریوستم مو سی  او شیر سنگی    که روزی زنده بیدن تشنه جنگی

گریوستم به سی گا گریوا          به سی تاریخ او قدیما

گریوستم مو سی او ساز و کرنا     که چو بازی ایکردن پیر برنا

گریوستم مو سی شاهنامه خونوم     وای زه ایلمون ردن یک یک سوارون

گریوستم مو سی رزم دلیرون    نگهبانی ایکردن ملک ایرون

گریوستم مو سی بنگ تفنگا       تکون دادن سراسر ملک دنیا

 

این شعر لری از سروده های زیبا در میان اشعار لری است.

که در باره قوم لر بختیاری سروده شده است. که دارای ضرب آهنگ زیبا

و غمگین می باشد. این ابیات را آوای شعر لری به شما عزیزان پیشکش

می نماید.

/ 0 نظر / 135 بازدید