به نام او خدا که لر آفری

به نام او خدا که لر آفری*زینه.پیا.دور وکر آفری*به پیایلس داده دبیت وچوقا*به زنگلس شلوار قری ومینا

کرده به دنیا لروادیاری*داده بسون غیرت بختیاری*عشق علی وآلس دابه لر*زعشق خوس کرده دلاسون پر

افتو داده به لر و گگونس*مه ن نها به منجقابهونس*واژه لر جور بهشت آفری*اگوی به غیر لر به دنیا نبی

چنوبسون داده زناز ونعمت*اگوی به غیر لر نداره غیمت*لرهمه جا عزیز مردم آوی*واهمه ایل وطافه هاقم آوی

تمام دنیا زگگونم پر*ایر منم که نصف دنیا لر*هخامنش زایل مو ورستا*پخش وپلا واوی به من دنیا

مو تاته زا کوروش واردشیرم*موتخت جمشیدم وبرد شیرم*زاینده رود ودز وکارون منم*زنسل سلمون مسلمون منم

مو بختیاریم زنسل افتو*صاف دلم پاک دلم جور او*هرچه که خواستیم خدا بمون دا*خداگپی خس به لرنشون دا

گپی وغیرت و وفا ودین دا*درخت کینو واو وزمین دا*خدادلی داده به لر جور او*داره نظربه ایلمون روز وشو

تنگ منار لر گگه آسمونه*ایل مو   سیبه قدرخس ندونه*تنگ منار ز درد مو چه دونی*ز درد مو که وندم ز زونی

ایل گپم رهده به کوری ای داد*گگون مو ایلم دادن به باد*رهده ز ویر ایل مو گویری*رهده به کوری گپی وگفتری

ز ویرمو رهده ملار وچفتر*دو وکره.روغن خش.خیگ پر*به شهر اویدیم ولرین هشتیم*دبیت وشلوار قرین هشتیم

نه اسبی وتفنگی وسواری*نه کرپلی ایاه وادیاری*نه شیر ممصالح سوار راکی*نه ایزنن دی کلی وبساکی

 نه زنگل زصد پیا بهترم*پیایل گذشته دور وبرم*تنگ منار دل موپر زحین*دل مو چشمه دل تو زمینه

دل موچشمه دل توپیاله*موایگریوم تو بزن به گاله*تنگ منار یادته افتو ومه*یادته چوقاودبیت و کله

دبیت وچوقادروین ز ور*ز گیوه وشال وکله نی خور*لچک وشلوار قری جم آوی*زحونه ها رخت لری کم آوی

تنگ منار غیرت هفت وچاری*نره زویر ایل بختیاری*تنگ منار دنیا وفا نداره*دنیا درختی که سانداره

تنگ منار سیت اکنم درد دل*چنو اگم سیت که ورستی واکل*تنگ منار سی ایل بختیاری*شعری گدم بمنه یادگری

 

شعری زیبا از اشعار لری که در وصف قوم لر سروده شده که از شعر های به یاد

ماندی است. که در رابطه با قوم لر گفته شده است. و در این شعر قوم لر

را در قالب شعر به خوبی توصیف کرده است. این شعر لری را آوای شعر لری

از میان اشعار لری انتخاب و به پیشگاه شما عزیزان لر زبان تقدیم می دارد.

/ 1 نظر / 134 بازدید
کیا

برخی از واژگان اشتباه اومده مثلا روشن میگه هخامنش ز ایل لر وریسا