داره از بالا می آد

اَیْ بـِقـُربُون ِتـُو، بـِی ‏عِشق ِ تُو، جُونْ  سِیْ چـِنُمِهْ

اَر کـَفِ پاتِ نـَبُوْسُمْ  مُ دُهُونْ  سِیْ چـِنُمِهْ

مُ نـَمَهْنـُمْ تُوْ بـِمَهْنِی، کِهْ مُ خارُ تُوْ گـُلِی  

جُونْ تـُوْنِی اَر تـُو نـَبُویْ وامْ  دِیـِهْ جُون سِیْ چـِنـُمِهْ  

اَرْ نـَگـُمْ دَردِ تِ چـِیْنامْ کِهْ تـُو ا ُمِیدِ مُنِیْ  

سِیْ چـِهْ کـَرْکـَرْ بـِکـُنـُمْ وا کـَسْ و زُونْ سِیْ چـِنـُمـِهْ  

اَر تـُوْ شـُل شـُلْ نـَکـُنِیْ وا کَـدُ وبالا مِن ِ مالْ

بـِهْلـُمَیْ کـُهْ بـِگـِرُمْ مال و بُهُونْ سِیْ چـِنـُمـِهْ

مَچـِدْ اِیْرُمْ کِهْ دُعا وُرْ تُوْ و جُوْن ِتـُوْ کـُنـُمْ

اَرْ نـَهْ سَجادِهْ وُ تـَزْبـِیْه و قـُرُونْ سِی چـِنـُمِهْ

بـِهْ ز ِمِین و  بـِه زَمُونْ جا نـَگـِرِهْدُمْ چـِه کـُنـُمْ  

بـِیْ گـُل ِ ر ِیْ تـُوْ، ز ِمِینْ سِیْ چـِه زَمُون سِیْ چـِنـُمِهْ

تـِیْر ِمِرْز ِنْگِ تـُن ِ خَرْدُمُ وْ رَهـْدُمْ بـِجـِر ِیتْ

هَیْ کـُر ِ زال بـِگُ تِیْرُ وْ کـَمُونْ سِیْ چـِنـُمِهْ

 

آوای شعر لری این شعر لری تقدیم می کند به همه لر زبانان و دوستداران شعر لری

امیدواریم که با آوا گذاری ها مشکل نداشته باشید و از خواندن این شعر لری لذت

ببرید.

/ 0 نظر / 43 بازدید