مو بی تو حال و روزم شوسهونه

گِلی   کردی  وُ گفتی  دل گرُهته
وَ دهست   ای سفر مشکل گِرُهته
مو نونهسم   که ییقر   بی وفایَی
وه   راه و رسم عاشقل جدایَی
مو بی تو حال و روزم شوسهونه
تیم   هر شو   ستینه    آسمونه
غزل سی  مُو دَ نیگَی  تا  بسوزُم
سراغی نیگری  وَی  حال و روزُم
تو رفتی و غزونم کردی ای دوس
سر ایره نیمه جونم کردی ای دوس
چه بد کردم که  پشتم کرده یی   تو
غم   دنیانَ    پشتم   کرده یی تو؟
اگر چه درد دیری سخته اما
سرانجوم اسیری سخته اما
مو ایرم تا بسازم بی غم خوم
مو ای دنیی خرابه بی تو نیخوم
/ 0 نظر / 67 بازدید