بسیجی

بسیجی شعله ای عـاری ز دوده

به دل ها نـــــــــام او بـرگ وروده

به میدان عــــمل در عشق بازی

غزل را خوش تر از حافظ سروده

 

 اگر چه مــــــــــــــــــرد روز کارزارم

و در سختی چو کوهی استوارم

بسیجی هستم امــــــا تا قیامت

ز ایثـــــــــار شهیدان شرمسارم

 


تکـبیر بسیجی ار سماعی می خــواند

آهنگ تفـنگ او شجاعی می خـــــواند

وقتی که شبی به خلوتی دل می داد

خــــیام برای او رباعـــــی می خــــواند

/ 0 نظر / 27 بازدید