سوار سوز پوش

سوار سوز پوش

سوارِ     سوز پوشِ      ایلِ  باور

درختِ   باورم  ترزهس و  نومی

بنه ی ناری که بوم وازنده بیدش

تغرس مرگ وش بارهس و نومی

 

تغرس مرگ   باغَ دایه    دم تش                    کسی نیسی یه کپ او وش بریزه

گل نرگس که بندیرت   نشهسه                      وری   تاوه ی ستم داره ایبریزه

 

ستم شوخین زه وُ غارت که ایله

نویسا،  یه   کماچی    زر بهونی

وه دادم نیرسی    ای داد   بیداد

گله ی دل گرگی وابی کو چپونی

 

دزی  وُ دوز  و  غارت   مالُ پر کِ                  درو وُ درد،   سر جَی دین   وریسا

کموتر بالش    اشکهس   و تهی مرد               من ای    باغل    یه  باهنده ی نویسا

 

نویسا روز خش  سی   نسل  آدم

سفید   وابییه   ری قابیل    تیمو

خدا    وُ  پیر   و   پیغمبر، بگم چه

غزون وابییه     باور بو    وُ دیمو

 

بیو   بارونِ    باور    دشتَ   تر کن           تیه ی باوینه کور وابی وه تشنه ی

شلو وابییه   هرچی   چشمه  وُ رو            تهی مرد و کموتر   روزِ   خش نی

امیدِ   ایلِ      باو  ر مرده یِ     مو

بیو    تا    گل کنه     پیوارِ  بختم

بیو    تا زیرِ سایه ی    ذوالفقارت

دوباره    سایه      بندازه    درختم

 

بیو  تا   بَی تش و برقِ   تیی   تو         تیی  گل    بشکفه،   شونم  بجوشه

کنارِ  سر  دو رهیه  دل مو ، تا کی           قبی   بندیر   سر   دردِش بپوشه

 

بیو  جون جدت   سرسا   مکن ده

پکهسم   بسکه      پییم ره وُ رونَ

گرونه   دردِ  بی  درمونِ    تهنی

بیو     درمون      کن ایدردِ گرونَ

 

همه دلتنگت   ویبن  روز   جمعه            مو دلتنگِ تونم   هر شو   وَ هر رو

دلت  ار سی  مونه   کافر  نسخته!        درا  شیعه ی    علی نَ    زر سراکو

 

شعر لری سوار سوز پوش شعر زیبای است هدیه به شما دوستداران شعر لری

از سوی آوای شعر لر لطفا چنانچه شعر لری را که به آن علاقه دارید با ما در میان

نهاده تا ما آنرا برای شما در وبلاگ آوای شعر لری درج نمایم.

/ 0 نظر / 38 بازدید