شاهِ مُلکیا زِمی لُرِســــــونَ

شاهِ مُلکیا زِمی لُرِســــــونَ


    کوه وُ بِرگِش مِری گُلسونَ


    چشمه یاش پُر دِ آوِ شیرینن


    آسمـــــــونش وِ پاکییِ جونَ


    هـــمه جاش با صفا وُ رنگینَ


    مردمــــــــونش گُلَن خدا دونَ


    کوهِ گَرین چی کیچهَ عَطـــارو


    پُر دِ عَـــــــــــــطر چویر و ریحونَ


    وَختی دَسِ نســــیم پُر شونِم
    

    زِلـــــــــفِ بیدیاشِ میزنَ شونَ


    کَمَرَه سی دِ دَسِ بادِ بهــــــار


    جومه سوز قِشنگی میسونَ


    گُلیاش وا مُؤَن دِ سیصد رنگ


    بُلــــــــبُلش عاشق وُ غزلخونَ


    گَهَرش نِصمِ شُو چی عَکاسی


    عَکسِ مــــــاه وُ ستاره نِ مونَ


    پاچه کویا دِ خینِ گُـــــل سُرخَن


    آسِـــــــــــــمونِش ستارهَ بارونَ


    سَر سِراویا قِشنگ وُ جُوراجور


    تا بِـــــحایی فِت وُ فــــــِراوونَ


    سی نمونه یَکیــــــشو گردآوَ


    یَکی شَــــــهوا،یَکی گُلسونَ


    زَز وُ زارِم ، اَمیر وُ چَنـــــگایی


    کیآوَ وُ گُــــــــــلهو وُ کِیَهمونَ


    لرِســـــــو چی بهشت دنیاءَ


    قِلَمـــــــــِم ناتوونَ ، بی زونَ


    مردم لُــــــــر دِ اوجِ دَس تنگی


    سُفرهَ شو پُر دِ نو سی میهمونَ


    شاهدی ســـــــــی تمـــدنِ لُریا


    اَر روئی بینی غـــــــــــار کوگونَ


    طُمِ مــــــَردی میــــــــنِ پیایا لُر


    زَنِشو هَم چی شیـــــــرِ میدونَ


    لر ســـــــــوارَ ، تِفنگچییَ، فِرزَ


    هی وِ یِ گُلَــــــه دُشمِنِ مونَ


    بِرنویا لـــــــــــُر اگر بیان وِ صِدا


    کــــــــــوهِ وا کویی نَم میلرزونَ


    لر چی بَردَ ، چی آهنَ ، سِفتَ


    لُــــــــــــــــــر گُتِ یَ وِ زونَ آسونَ


    وَختِ جَــــــنگ عینِ بازِ پَــــــــر , واز    وَختِ دوســــــــــــــی کَموترِ بونَ    وَختی پِی میزِنی لَکَم وا لُر

 

    چی بِرار تَنی د یِ لونَ


    لُر وُ لَک نارَ لَک لُرَ, لُر, لَک


    تفرقه هر که بُونَ نایونَ


    جُز لُـــــــــــــــرِسو تَمومِ خاکِ زِمی


    وِ چَشِ لُر چــــــــــــــی کُنجِ زِندونَ


    دِ لُــــــــــــــرِسو گُتِم ولی هَر کس


    تا نیـــــــــــــــا بِینَ وا چَش ، چونَ؟


    سی عــــــــــزیز، اِفتخارییَ ، که لُرَ


    پا ایی حرفـــــش همیـــــشه میمونَ

 

شعری از آوای شعر لری به نام شاهِ مُلکیا زِمی لُرِســــــونَ تقدیم شد به حضور

تمام دوستداران شعر لری

از شما دوستان دعوت می کنم تا چنانچه شعر یا سروده لری در نظر دارید با

ما در میان بگذارید.

/ 0 نظر / 108 بازدید