چی پازه

چی پازه  تیرئ زمه کارم فراره

خی ریزم  هر جا رُوِم تؤرم دیاره

 

قل د زئرم نئسه د‍‍ِه شکتی و تَرس

مار ملیک مسخره زُو وم دراره

 

قُم قُمئ ار وِم درا یازه دره جیئم

تا تلئ تکوو حوره گُوم کمو داره

 

وا خشه بلگئ دلم ریزیه ده سینه

آسمو غئر از بلا سی مه نواره

 

زنه‌یی بی و غنیوم دِه سر ائ کو

کس امیدئ دِ دل تَنگم نکاره

 

ار دنگیئ بَپــوقیه سه پَل اولّا تر

برجکش منی و ری تولِم سواره

 

رُوم دِ کلمایا تُلنجئ نزنم چین

هر طرئ هئسم مِنِم شقم دیاره

 

پا رُوئی نئ تا دِئ دونیا بَگُرِیزم

پشت سر تشه  ورِم شیشِ مغاره

/ 0 نظر / 33 بازدید