ای به قربون تو

اَیْ بـِقـُربُون ِتـُو، بـِی ‏عِشق ِ تُو، جُونْ  سِیْ چـِنُمِهْ

اَر کـَفِ پاتِ نـَبُوْسُمْ  مُ دُهُونْ  سِیْ چـِنُمِهْ

مُ نـَمَهْنـُمْ تُوْ بـِمَهْنِی، کِهْ مُ خارُ تُوْ گـُلِی  

جُونْ تـُوْنِی اَر تـُو نـَبُویْ وامْ  دِیـِهْ جُون سِیْ چـِنـُمِهْ  

اَرْ نـَگـُمْ دَردِ تِ چـِیْنامْ کِهْ تـُو ا ُمِیدِ مُنِیْ  

سِیْ چـِهْ کـَرْکـَرْ بـِکـُنـُمْ وا کـَسْ و زُونْ سِیْ چـِنـُمـِهْ  

اَر تـُوْ شـُل شـُلْ نـَکـُنِیْ وا کَـدُ وبالا مِن ِ مالْ

بـِهْلـُمَیْ کـُهْ بـِگـِرُمْ مال و بُهُونْ سِیْ چـِنـُمـِهْ

مَچـِدْ اِیْرُمْ کِهْ دُعا وُرْ تُوْ و جُوْن ِتـُوْ کـُنـُمْ

اَرْ نـَهْ سَجادِهْ وُ تـَزْبـِیْه و قـُرُونْ سِی چـِنـُمِهْ

بـِهْ ز ِمِین و  بـِه زَمُونْ جا نـَگـِرِهْدُمْ چـِه کـُنـُمْ  

بـِیْ گـُل ِ ر ِیْ تـُوْ، ز ِمِینْ سِیْ چـِه زَمُون سِیْ چـِنـُمِهْ

تـِیْر ِمِرْز ِنْگِ تـُن ِ خَرْدُمُ وْ رَهـْدُمْ بـِجـِر ِیتْ

هَیْ کـُر ِ زال بـِگُ تِیْرُ وْ کـَمُونْ سِیْ چـِنـُمِهْ

 


این شعر لری از پژمان بختیاری تهیه شده توسط آوای شعر لری

تقدیم می شود. به شما عزیزان لر که در هر کجا از سرزمین

پهناور ساکن می باشید.


/ 0 نظر / 549 بازدید