متل لُری

جورژان   
چپش   
متل : قصه 
خال چسنه : خاله - حشره مشکی رنگ  یا همون سوسک مشکی 
یه روز خال چسنه گو میخواهم برم در همدو شوهر کنم طحر جو آرد به کنوله کنم
روغِ آ به غزوله کنم قیلون شیشه چاغ کنم بچه و گهواره کنم یه واره چسنه رسی وهش
گو خال چسن اقر وخیر گو چس ننت چس بوت ، بو خاله نساء چارشو قسا عروش شاه
پاشنه طلا میخواهم برم در همدو شور کنم طحر جو آرد و کنوله کنم روغ و غزوله کنم
قیلون شیشه چاغ کنم بچه و گهواره کنم . 
فارسی این متل :
یک روز یه خاله چسنه با خودش میگفت میخواهم بروم در همدان شوهر کنم یه ادم
جوان بعد آرد درست کنم بعدا بزارمش داخل اون مثلا کاسه گلی (کنوله) روغن بگیرم
از کره حیوانی بزارمش داخل (غزوله) قیلون برای شوهر درست کنم (اون زمان رسم
بووده برای بزرگ خانواده چنین کاری) بچه بزرگ کنم بزارمش داخل گهواره یک دفعه
همون جور که داشت میرفت یکی دیدش بهش گفت سلام خاله چسنه کجا میری -بدش اومد
که اسم باد شکم روش گذاشت -بهش یه چیزی گفت: بگو خاله نساء چادر خوب پوشیده
بلند ، عروس شاه  ،کفش های طلا  گفت : میخواهم برم در همدان شوهر کنم یه ادم جوان
آرد براش درست کنم روغن بگیرم براش قیلون براش بگذارم و ..
یه ملیچ بی ایچل پی چی      ره بالا بنـــــا گنلو پیچی
 
گنلون افتا مین هوز نقاشی     داد زه آی فراش باشی
 
ای در بــــون بـــــــــاد میا     او در بـــــــون بــــــــاد میا

                       کاغذ آ لاداد میا 
این قصه یا به گویش شهرستانی متل است که مادر بزرگان ما نقل کرده اند
مهم پایه و گوینده قصه نیست مهم این که با گویش محلی ما گفته شده است. 

/ 0 نظر / 47 بازدید