سایت آوای شعر لری

سایت آوای شعر لری صدای شعر و سرود و ترانه لُری برای عزیزان لر

اسفند 95
1 پست
شهریور 94
6 پست
اسفند 93
4 پست
دی 93
8 پست
آذر 93
14 پست
مهر 93
3 پست
شعر
4 پست
لری
5 پست
قدم_خیر
1 پست
ای_اجل
1 پست
تفنگ
1 پست
ایگی
1 پست
نیبینم
1 پست
لر
2 پست
لره
1 پست