سایت آوای شعر لری

سایت آوای شعر لری صدای شعر و سرود و ترانه لُری برای عزیزان لر
» معرفی شعر لری :: ۱۳٩٥/۱٢/۱٥
» اصل ونسب :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» خروسخون :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» تیل تر :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» بهار :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» تی تُم ره :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» بی وفا :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» گردواری :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» شلیل :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» سِتین دل :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» صورت قدیمی ترانه عبده ممد للری :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» آواز :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» آواز بختیار :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» آواز نامدار خان :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» کوگ تاراز :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» بی قرار **آواز و تصنیف** :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» کوگ خوش :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» مو بی تو حال و روزم شوسهونه :: ۱۳٩٤/٦/٢٠
» کشکله شیرازی دنیا دو روزه :: ۱۳٩٤/٦/٢٠
» تو عزیز دلمی هام د خیالت :: ۱۳٩٤/٦/٢٠
» شعر لری مِ بی تو :: ۱۳٩٤/۱/۱٢
» دالکه دا نازارم :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٤
» چی پازه :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٠
» بسیجی :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٠
» وری تا برویم (بریم) :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٩
» لر هر چی که داره تو حالشه :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٩
» سینه سپر کردم :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٩
» قدم خیر :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٥
» دل پشینم :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٥
» ای اجل :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٥
» تفنگ حیفه که آهو بکشی آهو قشنگه :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٤
» داره از بالا می آد :: ۱۳٩۳/٩/٢۱
» غزل جونم :: ۱۳٩۳/٩/٢۱
» غزل ایل :: ۱۳٩۳/٩/۸
» شاهِ مُلکیا زِمی لُرِســــــونَ :: ۱۳٩۳/٩/۸
» تش و تنگی بزنیت :: ۱۳٩۳/٩/۸
» سوار سوز پوش :: ۱۳٩۳/٩/۸
» خین جگر :: ۱۳٩۳/٩/۸
» ای به قربون تو :: ۱۳٩۳/٩/۸
» ای وطن نومت قشنگ و نازنینه :: ۱۳٩۳/٩/۸
» با خیال تو :: ۱۳٩۳/٩/۸
» خدا حافظ ای :: ۱۳٩۳/٩/۸
» به نام او خدا که لر آفری :: ۱۳٩۳/٩/۸
» سی شیرون خاک بختیاری :: ۱۳٩۳/٩/۸
» جوک و لطیفه لری :: ۱۳٩۳/٩/۸
» باز باران با ترانه :: ۱۳٩۳/٧/۱۸